සොඳුරු පේරාදෙනි සරසවියට පෑයූ තාරකාවක අන්දරය කොටස් වශයෙන් පල වන නව කතාවක් ලෙසින්...

https://www.facebook.com/sarasavisamaga

Sunday, January 22, 2023

සරසවි සමග

 සම්පූර්ණ පිටපත 


කුමාර කළු ආරච්චි ලියූ නවකතාවකි


No comments:

Post a Comment